CMBB2207: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

CMBB2207: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo điều chỉnh Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.04 (mã CK: CMBB2207) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm