CMBB2301: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CMBB2301: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MBB/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-01 (mã CK: CMBB2301) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm