09:45, 31/05/2022

CMSN2204: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MSN-HSC-MET05 (mã CK: CMSN2204) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE