CMSN2207: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

CMSN2207: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn Chứng quyền MSN/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 (mã CK: CMSN2207) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm