CMSN2214: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

CMSN2214: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

Công ty TNHH Chứng khoán ACB thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn Chứng quyền MSN/ACBS/Call/EU/Cash/8M/22 (mã CK: CMSN2214) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm