CMSN2309: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CMSN2309: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền bảo đảm Chứng quyền MSN/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (mã CK: CMSN2309) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm