CMWG2212: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CMWG2212: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/7M/SSI/C/EU/Cash-13 (mã CK: CMWG2212) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm