CMWG2212: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CMWG2212: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MWG/7M/SSI/C/EU/Cash-13 (mã CK: CMWG2212) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm