CMWG2212: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CMWG2212: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MWG/7M/SSI/C/EU/Cash-13 (mã CK: CMWG2212) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm