CMWG2304: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CMWG2304: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.04 (mã CK: CMWG2304) do  Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm