Cổ phiếu Louis Land, Vang Thăng Long, Lilama 7... bị hủy niêm yết trên sàn HNX

Nhiều doanh nghiệp bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HNX.

Theo đó, cổ phiếu BII của Công ty Cổ phần Louis Land (trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư) sẽ đối mặt với việc hủy niêm yết bắt buộc trên HNX do đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của doanh nghiệp này.

Do vậy, 57,7 triệu cổ phiếu BII sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc vào ngày 18/05/2023. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 17/05.

Trên báo cáo tài chính kiểm toán 2022, đơn vị kiểm toán từ chối đưa ý kiến vì chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận bằng hình thức phúc đáp trực tiếp về số dư các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu ngắn hạn khác, phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Đồng thời, đơn vị kiểm toán cũng không được cung cấp các bằng chứng khiểm toán thích hợp để xác định thời gian dự kiến tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan của các khoản phải thu về cho vay, trả trước người bán ngắn hạn, các khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, chi phí phải trả và phải trả ngắn hạn khác.

Do đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết điều chỉnh các số liệu nói trên hay không.

Tương tự, HNX cũng hủy niêm yết bắt buộc 5.059.992 cổ phiếu VTL của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long từ ngày 19/5/2023. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX: 18/5/2023.

Cổ phiếu VTL bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do Công ty Cổ phần Vang Thăng Long có tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu âm tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

HNX cũng thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc 5.000.000 cổ phiếu LM7 của Công ty Cổ phần Lilama 7 từ ngày 19/5/2023. Ngày giao dịch cuối cùng tạiHNX: 18/5/2023.

Cổ phiếu LM7 bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Lilama 7 thua lỗ trong 3 năm liên tục (2020, 2021, 2022) và tổng số lỗ lũy kể vượt quá vốn điều lệ thực góp, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Cũng theo thông báo của HNX, từ ngày 19/5/2023, 3.265.155 cổ phiếu L35 của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama cũng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 18/5/2023.

Cổ phiếu L35 bị hủy niêm yết bắt buộc do kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama thua lỗ trong 3 năm liên tục (2020, 2021, 2022), thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Ngoài ra, một trường hợp đáng chú ý là cổ phiếu SD4 của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 có khả bị hủy niêm yết do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp (2020, 2021, 2022)

SD4 hiện thuộc diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 06/03/2023, do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Cụ thể, Công ty chậm nộp báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2022.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn