Cổ tức tuần từ 03-07/07: Cao nhất 40%

Trong tuần từ 03 - 07/07/2023, có 18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ cao nhất là 40%, thuộc về một công ty nông nghiệp.

Cổ tức tuần từ 03-07/07: Cao nhất 40%

Trong tuần từ 03 - 07/07/2023, có 18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ cao nhất là 40%, thuộc về một công ty nông nghiệp.

*Lịch sự kiện

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt trong tuần từ 03-07/07/2023

Trong tuần tới, BLT (Bidifood hay CTCP Lương thực Bình Định) là doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao nhất 40%, tương đương 4,000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Trong đó, 10% là cổ tức bằng tiền năm 2022. Phần còn lại (30%) là tạm ứng cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, không bao gồm lợi nhuận chưa phân phối năm 2022.

Với 4 triệu cp đang lưu hành, ước tính BLT cần chi 16 tỷ đồng cho đợt trả này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 03/07, dự kiến thanh toán vào 19/07/2023. BLT có doanh nghiệp Nhà nước nắm quyền chi phối là Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, với tỷ lệ 51%, tương đương 2.04 triệu cp. Như vậy, Tổng Công ty sẽ được nhận 8.08 tỷ đồng.

Xếp thứ hai là TDB (Thủy điện Định Bình) với tỷ lệ 20%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 2,000 đồng. Với hơn 8.2 triệu cp đang lưu hành, ước tính TDB cần chi hơn 16.4 tỷ đồng để trả đợt cổ tức này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/07, dự kiến thực hiện vào 31/07.

Trong tuần tới, có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ cao nhất thuộc về Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) với 100:25, tức 25% (cổ đông sở hữu 100 cp nhận 25 cp mới).

Theo đó, HDG sẽ phát hành thêm 61.2 triệu cp để trả cổ tức. Dự kiến sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của HDG sẽ tăng từ hơn 2,446 tỷ đồng lên gần 3,058 tỷ đồng.

Châu An

FILI