16:33, 16/09/2022

CPDR2201: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.04 (mã CK: CPDR2201) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE