14:53, 27/09/2022

CPDR2201: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.04 (mã CK: CPDR2201) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE