19:18, 10/01/2022

CPNJ2201: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPNJ2201

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ-HSC-MET05 (mã CK: CPNJ2201) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE