CPNJ2201: Thông báo điều chỉnh Chứng quyền CPNJ2201

CPNJ2201: Thông báo điều chỉnh Chứng quyền CPNJ2201

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh Chứng quyền PNJ-HSC-MET05 (mã CK: CPNJ2201) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm