14:23, 07/09/2022

CPNJ2201: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền PNJ-HSC-MET05 (mã CK: CPNJ2201) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE