19:23, 31/08/2022

CPOW2209: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.07 (mã CK: CPOW2209) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE