CPOW2209: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (CPOW2209)

CPOW2209: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (CPOW2209)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (CPOW2209) Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm