CPOW2209: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

CPOW2209: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo điều chỉnh Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.07 (mã CK: CPOW2209) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm