CPOW2209: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn

CPOW2209: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm