CQT: Trần Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 27,000 CP

CQT: Trần Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 27,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: CQT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27,000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 27,000 CP0,11%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có nhu cầu mua nữa
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/09/2023.

HNX