17:23, 08/04/2022

CTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTP của CTCP Minh Khang Capital Trading Public như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền:  1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời Cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời Cổ đông
            - Nội dung họp: 1,     Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban TGĐ;
  2.     Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban HĐQT;
  3.     Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban BKS;
  4.     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán;
  5.     Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự HĐQT và BKS, Ban TGĐ;
            - Nội dung họp: 6,     Thông qua TT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
  7.     Thông qua TT chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
  8.     Thông qua Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022;
  9.     Thông qua những nội dung khác thuộc thảm quyền của Đại hội cổ đông.

  HNX