CTP: Phạm Mai Anh Tài - Ủy viên HĐQT - đã bán 604,000 CP

CTP: Phạm Mai Anh Tài - Ủy viên HĐQT - đã bán 604,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Mai Anh Tài
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 604,000 CP (tỷ lệ 4.99%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 604,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 604,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/08/2023.

HNX