CTPB2206: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CTPB2206: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền TPB/4M/SSI/C/EU/Cash-13 (mã CK: CTPB2206) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm