CTT: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng không còn là cổ đông lớn

CTT: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng- Mã chứng khoán: CTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 358,000 CP (tỷ lệ 7.62%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 358,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 09/06/2023.

HNX