BCTC 2023 CTT - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 12 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty tăng 0,73%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 1,09%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 0,88%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 5,24%.
  • Chi phí tài chính giảm 4,43%, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,78%.
  • Số dư vay giảm 60,22% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 47 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 18.51 xuống còn 11.52, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 7.09 xuống còn 6.99.
  • Chi phí bán hàng giảm 42,83%, chi phí quản lý tăng 2%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây