CTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024