CVHM2218: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

CVHM2218: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

Công ty TNHH Chứng khoán ACB thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn Chứng quyền VHM/ACBS/Call/EU/Cash/8M/26 (mã CK: CVHM2218) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm