CVNM2307: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CVNM2307: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền bảo đảm Chứng quyền VNM/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (mã CK: CVNM2307) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm