18:12, 12/05/2022

CVRE2207: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.17 (mã CK: CVRE2207) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE