D11: Phạm Văn Đan Duy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 10,000 CP

D11: Phạm Văn Đan Duy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 10,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Đan Duy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: D11
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/06/2023.

HNX