DAN: Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 5,000 CP

DAN: Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 5,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Giang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: DAN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/07/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/08/2022.

HNX