DFF: Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC giữa niên độ năm 2023 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước

DFF: Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC giữa niên độ năm 2023 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước

.

HNX

Tài liệu đính kèm