DHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Nhung

DHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Nguyễn Thị Ngọc Nhung báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Hóa An như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm