DHN: Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Diệu Trinh - Chủ tịch HĐQT Nghị quyết HĐQT số 97/NQ- HĐQT vv chấp thuận đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm TV HĐQT

DHN: Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Diệu Trinh - Chủ tịch HĐQT Nghị quyết HĐQT số 97/NQ- HĐQT vv chấp thuận đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm TV HĐQT

.

HNX

Tài liệu đính kèm