DHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

DHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội, số 170 La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 14/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.còn lại năm 2022
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp ở Khách sạn Kim Liên, Hoa Sen 1. phòng D, tầng 2. Hà Nội.
          - Thời gian họp: Ngày 29/08/2023.

HNX