DIG: Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

DIG: Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm