DIH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DIH của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường văn phòng Công ty tại 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Xem thêm tại hnx.vn