DNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

DNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNA của CTCP Điện nước An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 6/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Điện nước An Giang - số 821 Trần Hưng Đạo, Tổ 13. khóm Bình Thới 1. P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Thông qua Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 -2025’;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2023;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán n
          - Nội dung họp: ăm 2023;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX