DNL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải

DNL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải
- Mã chứng khoán: DNL
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 80,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 225,700 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.24%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/07/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 144,800 CP (tỷ lệ 3.36%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX