BCTC 2023 DNL - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 31,63% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty tăng 14,52%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 14,39%.
  • Chi phí tài chính tăng 77,76%, trong đó chi phí lãi vay tăng 147,64%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 31,83%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 43 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây