DNL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải

DNL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải
- Mã chứng khoán: DNL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 225,700 CP (tỷ lệ 5.24%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 334,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 560,000 CP (tỷ lệ 12.99%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/08/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng đầu tư

HNX