DNP: Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 121,000 CP

DNP: Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 121,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Đức Vũ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DNP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121,036 CP (tỷ lệ 0.1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 121,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 121,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 36 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

HNX