Doanh thu tăng 49% trong quý 2, Xi măng Sài Sơn vẫn báo lãi giảm 30%

Theo BCTC quý 2/2023, CTCP Xi măng Sài Sơn (UPCoM: SCJ) ghi nhận lãi ròng 1.7 tỷ đồng, giảm 30% so cùng kỳ. 

Doanh thu tăng 49% trong quý 2, Xi măng Sài Sơn vẫn báo lãi giảm 30%

Theo BCTC quý 2/2023, CTCP Xi măng Sài Sơn (UPCoM: SCJ) ghi nhận lãi ròng 1.7 tỷ đồng, giảm 30% so cùng kỳ. 

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của SCJ (Đvt: Tỷ đồng)
Nguồn: BCTC quý 2/2023 của SCJ

Trong quý 2, SCJ ghi nhận doanh thu thuần 343 tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán 303 tỷ đồng, tăng tới 68%. Do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu nên lãi gộp Doanh nghiệp gần 40 tỷ đồng, giảm 19%. Qua đó, biên lãi gộp giảm từ 21% cùng kỳ xuống còn 12%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 187 triệu đồng, tăng 54 lần so cùng kỳ. Chi phí tài chính 26 tỷ đồng, giảm 15%, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng 2.5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp 8.8 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và 6% so cùng kỳ. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi ròng 1.7 tỷ đồng, giảm 30%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SCJ ghi nhận lãi ròng 2.3 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ. Mặc dù doanh thu thuần đạt 595 tỷ đồng, tăng 34%.

Năm 2023, SCJ đặt kế hoạch doanh thu thuần 1,086 tỷ đồng, giảm 9%; lợi nhuận sau thuế 4.8 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2022. Trong đó, kế hoạch sản xuất clinker là 950 ngàn tấn, tăng 16% và sản xuất xi măng 1.26 triệu tấn, tăng nhẹ 5%.

So với kế hoạch 2023, trong nửa đầu năm, Xi măng Sài Sơn thực hiện được 55% chỉ tiêu doanh thu thuần và 48% lợi nhuận sau thuế.

Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2023 của SCJ (Đvt: Tỷ đồng)
Nguồn: BCTC quý 2/2023 của SCJ

Tại ngày 30/06, giá trị tổng tài sản SCJ hơn 1,991 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so đầu năm. Trong đó, SCJ nắm giữ chỉ 2 tỷ đồng tiền mặt, giảm tới 85%. Các khoản phải thu ngắn hạn 157 tỷ đồng, giá trị hàng tồn kho 198 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 40%. SCJ không phát sinh chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Nợ phải trả còn hơn 1,315 tỷ đồng, giảm 13% so đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 563 tỷ đồng; khoản vay tài chính dài hạn 386 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính tại ngày 30/06/2023 của SCJ
Nguồn: SCJ

Thanh Tú

FILI