08:35, 30/07/2022

Doanh thu tăng, Petrolimex vẫn lỗ ròng hơn 196 tỷ đồng trong quý 2

Giá vốn tăng cao cộng thêm gánh nặng chi phí bán hàng là những yếu tố khiến Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX) lỗ ròng hơn 196 tỷ đồng trong quý 2 năm nay.

Trong bài viết này:

  Kết thúc quý 2/2022, PLX đạt hơn 84,367 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao hơn doanh thu, tăng đến 92% so cùng kỳ, lên gần 81,964 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 43%, còn gần 2,403 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó thu hẹp đáng kể từ 9% xuống còn 3%.

  Thêm vào đó, chi phí bán hàng lên đến hơn 2,570 tỷ đồng, tăng 6% và chi phí lãi vay hơn 166 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ.

  Với giá vốn tăng cao cộng thêm gánh nặng chi phí bán hàng, PLX lỗ ròng hơn 196 tỷ đồng trong quý 2 năm nay, trong khi cùng kỳ có lãi ròng gần 1,498 tỷ đồng.

  Lỗ trong quý 2 khiến lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm của PLX giảm đến 90% so cùng kỳ, còn hơn 206 tỷ đồng.

  Năm 2022, PLX đặt mục tiêu đạt 186,000 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với thực hiện năm 2021, nhưng dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 19%, còn 3,060 tỷ đồng.

  Với lợi nhuận giảm không phanh trong 6 tháng, Tập đoàn mới chỉ thực hiện được 10% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

  Quy mô tổng tài sản của PLX tính đến cuối quý 2/2022 đạt gần 81,049 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho hơn 22,148 tỷ đồng và khoản phải thu ngắn hạn gần 12,155 tỷ đồng, lần lượt tăng 68% và 60% so với đầu năm.

  PLX cho biết đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho tại ngày 30/06/2022 căn cứ vào giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm lập báo cáo tài chính (20/07/2022), do giá xăng dầu trong nước biến động theo chiều hướng giảm sâu (trên 3,000 đồng/lít) dẫn đến phải trích lập bổ sung 1,104 tỷ đồng thay vì được hoàn nhập gần 156 tỷ đồng nếu căn cứ theo giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày khóa sổ 30/06/2022. Theo đó, giá vốn hàng bán trong kỳ tăng và lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn giảm tương ứng hơn 1,259 tỷ đồng (từ lãi 1,551 tỷ đồng xuống còn lãi 293 tỷ đồng).

  Nợ phải trả của PLX cũng tăng hơn phân nửa so với đầu năm, lên hơn 54,929 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nguồn vốn. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn gần 30,472 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác gần 1,793 tỷ đồng, lần lượt tăng 92% và gấp 7.9 lần.

  Tại thời điểm 30/06/2022, Tập đoàn có dư nợ vay ngắn hạn gần 17,112 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong khi đó, dư nợ vay dài hạn giảm 5%, còn hơn 1,088 tỷ đồng.

  Khang Di

  FILI