DPS: Lê Tuấn Điệp không còn là cổ đông lớn

DPS: Lê Tuấn Điệp không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tuấn Điệp- Mã chứng khoán: DPS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,819,000 CP (tỷ lệ 5.85%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 300,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,519,000 CP (tỷ lệ 4.89%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 23/09/2022.

HNX