DS3: Phạm Thị Châu - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 100,000 CP

DS3: Phạm Thị Châu - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Châu
- Mã chứng khoán: DS3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 423,000 CP (tỷ lệ 3.96%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 550,000 CP (tỷ lệ 5.15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/12/2022.

HNX