DSV: Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,300 CP

DSV: Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 234,464 CP (tỷ lệ 19.07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 236,764 CP (tỷ lệ 19.26%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/02/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/02/2023.

HNX