DSV: Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,300 CP

DSV: Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 234,464 CP (tỷ lệ 19.07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/02/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/03/2023.

HNX